پارالاکس

بخش پارالاکس (اختلاف منظر)

اگر دقیقا متوجه منظور عبارت پارالاکس نمی شوید به حالت تصویر زیر دقت نمایید.